gf3 (Gianni Alessandro Chiappetta)

Thành viên từ
gf3

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Blob.slice()


Typo correction

const


Changed `document.writeln` to `console.log`.; 2 words added, 2 words removed

padding


1 words added, 1 words removed

Event.stopImmediatePropagation()


Fix wording for clarity; 2 words added, 3 words removed