gergob (Gergo Bogdan)

Thành viên từ
gergob

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

The arguments object


Technical review completed.

The arguments object


added clarification when arguments within a function with rest parameter are modified

<input type="color">


Editorial review completed.

<input type="color">


Added code sample and image of the control

Base64


Editorial review completed.