ericwbailey (Eric Bailey)

Sở thích

Thành viên từ
ericwbailey

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

-ms-high-contrast


Add accessibility concerns for -ms-high-contrast

Cognitive accessibility


Cognitive accessibility copy edits

<input>: The Input (Form Input) element


Add accessibility concerns for touch target size

<button>: The Button element


Add accessibility concerns for touch target size

<a>: The Anchor element


Add accessibility concerns for touch target size