eartha5

Thành viên từ
eartha5

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

transform-style


transform-style


transform-style


transform-style


This is not accurate. preserve-3d is not a supported value in any version of IE. See http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ie/hh772282(v=vs.85).aspx