draccicgeb

Thành viên từ
draccicgeb

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

<transform-function>


Specify the order that two or more transform functions are applied (LIFO, not FIFO).

Using CSS transforms


Specify the order that two or more transform functions are applied (LIFO, not FIFO).

<transform-function>


Specify the order that two or more transform functions are applied (LIFO, not FIFO).

transform


Specify the order that two or more transform functions are applied (LIFO, not FIFO).