dhritzkiv (Daniel Hritzkiv)

Thành viên từ
dhritzkiv

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Pointer events


Fix typo; add Oxford comma

<input type="color">


Remove CSS section which wasn't useful, and added a dead anchor link to page overview

FileReader.readAsText()


Changed "Syntaxe" heading to "Syntax"

AudioBuffer


:fullscreen