ddbeck (Daniel D. Beck)

Thành viên từ
ddbeck

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

cross-fade()


column-width


column-rule


Include shorthand link for consistency

column-rule


Rephrase summary for consistency with other column-rule properties (for mdn/short-descriptions)

column-rule-color


Rephrase summary for consistency with other column-rule properties (for mdn/short-descriptions)