dcondrey (David Condrey)

Thành viên từ
dcondrey

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

ARIA 사용하기: 규칙, 상태, 속성


layout

Using ARIA: Roles, states, and properties


layout

Using ARIA: Roles, states, and properties


Using ARIA: Roles, states, and properties


list and listitem are separate

Using ARIA: Roles, states, and properties


conformed title to https://www.w3.org/TR/wai-aria/usage