davidchambers

Thành viên từ
davidchambers

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Primitive


replace erroneous toString() reference with valueOf()

Object.is()


update polyfill so Object.is(NaN, 42) evaluates false as expected