connorshea (Connor Shea)

Thành viên từ
connorshea

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

HTMLHyperlinkElementUtils


Remove unnecessary spacing

DOMImplementation


Update old browser compat table to new format.

hanging-punctuation


Remove NeedsBrowserCompat tag

Screen.availHeight


Remove NeedsBrowserCompat tag

Screen.pixelDepth


Remove NeedsCompatTable and NeedsSpecTable tags