codyloyd

Thành viên từ
codyloyd

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

transform


I'm not sure when this changed.. but in the latest chrome and firefox css transform functions are applied left to right. source: https://drafts.csswg.org/css-transforms-1/#transform-rendering