chumaumenze (Chuma Umenze)

Thành viên từ
chumaumenze

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Django introduction


Python does not support hyphens (-) in variable names. book-detail() will raise an exception

Django introduction