brunoais

Thành viên từ
brunoais

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Firefox 67 for developers


font-display


missing comma in sections under "Font block period"

font-display


missing comma in section about "Font block period"

Using Fetch


Use the multiple argument console.log instead of using string concatenation.

<polyline>