bmacnaughton

Thành viên từ
bmacnaughton

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

String.prototype.endsWith()


If the length argument is supplied it doesn't "overwrite" the length of the string but is used as the "pretend" length of the string.

RegExp.prototype.exec()


Minor - missing plural.