billyeh

Thành viên từ
billyeh

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Inheritance and the prototype chain


"not the same [what?]" Should also probably explain/link to explanation of why.

arguments.callee


small typo