billkremer

Thành viên từ
billkremer

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

<abbr>: The Abbreviation element


readability, proper spacing of text.

Math.trunc()


I believe that "integer" was intended where "integral" was used in the Return Value section.