adriaanlabusc

Thành viên từ
adriaanlabusc

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

WindowOrWorkerGlobalScope.setTimeout()


new operator


car2.owner will not give you the name of the owner, but the owner object.

Function.prototype.call()