ZeroUnderscoreOu (Sergei)

Thành viên từ
ZeroUnderscoreOu

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

flex-basis


Исправлена опечатка

flex-basis


Исправил неточный перевод описания свойства, перевёл заметку о приоритете над width/height.

flex-basis


Further clarified that priority doesn't apply to "auto".

flex-basis


Added a note on priority over width/height.

Embedding Mozilla


Link at the top of the page(https://www.mozilla.org/poweredby) redirects to https://www.mozilla.org/en-US/poweredby and results in 404.