YuichiNukiyama (Yuichi Nukiyama)

Sở thích

Areas of Expertise

Thành viên từ
YuichiNukiyama

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

SpeechRecognitionAlternative.transcript


initial update.

Microsoft JavaScript extensions


initial update.

for await...of


finish translation

for await...of


add compat table

ShadowRoot