Youmoo

Thành viên từ
Youmoo

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

HTTP Messages


Object.prototype.valueOf()


A constructor should use PascalCase.

scaleX()


new operator


A constructor starts with a captal letter by convention