WikiMarc

Thành viên từ
WikiMarc

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Window.location


Removed note with example #3 ("use the replace() method instead"); it applied to a previous version of the example, which used "window.location = ..."

Date.prototype.toISOString()


fix mark-up

Date.prototype.toISOString()


fix mark-up

HTML text fundamentals


HTML text fundamentals