WangNianyi2001 (Nianyi Wang)

Thành viên từ
WangNianyi2001

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

X.prototype.y called on incompatible type


Make the demo clearer by pointing out that the callback function is doing its work on `this` instead of an argument.