Trollll

Thành viên từ
Trollll

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Object.prototype.isPrototypeOf()


Initial entry for isPrototypeOf with an explanation and example code