Tprogers

Thành viên từ
Tprogers

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Window.ondragdrop


/* reworded NOTES for clarify */

Window.ondragdrop


/* reworded NOTES for clarify */

Node.appendChild()


/* Syntax */ added return value

for


/* Parameters */ made expression evaluation order clearer (based on ecma262 spec)

for


/* Syntax */ changed "increment-expression" to "final-expression"