Tetrix

Thành viên từ
Tetrix

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

String.prototype.indexOf()


/* Ejemplo: Usando <code>indexOf</code> y <code>lastIndexOf</code> */

eval()


5 words added; page display name changed to 'eval'

Element.scrollLeft


118 words removed; page display name changed to 'element.scrollLeft'

window.escape


3 words added, 1 words removed; page display name changed to 'window.escape'

String.prototype.indexOf()


1 words added, 1 words removed; page display name changed to 'indexOf'