Talisker

Thành viên từ
Talisker

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Definiendo propiedades para un tipo de objeto


/* Definiendo propiedades para un tipo de objeto */

Objeto Function


/* Objeto Function */

Borrando propiedades


/* Borrando Propiedades */

Función isFinite


/* Función <code>isFinite</code> */

Objeto String


/* Objeto String */