SphinxKnight (Sphinx)

Thành viên từ
SphinxKnight

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

<figure> : l'élément de figure


MàJ vs. rév. en-US 1460856

<source>


touch revert en-US

<source>: The Media or Image Source element


Revert to revision of 2019-02-19 10:12:43.359260 by equinusocio: "empty edit"

Symbol.asyncIterator


traduction initiale terminéeWeb/JavaScript/Reference/Global_Objects/Symbol/asyncIterator Web/JavaScript/Reference/Objets_globaux/Symbol/asyncIterator

Set.prototype


MàJ vs. rév. en-US 1460825