SimonSapin

Thành viên từ
SimonSapin

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Using Icecream


Using Icecream


Adding a new CSS property


transform


skew() was added back in the spec: http://dev.w3.org/csswg/css3-transforms/#transform-functions https://twitter.com/davidbaron/status/305482473708593154