SimeonJM

Thành viên từ
SimeonJM

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Inheritance and the prototype chain


Try to make first example easier to understand; fix my grammatical error.

Inheritance and the prototype chain


Trying to make