Sevenspade

Thành viên từ
Sevenspade

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

RegExp.prototype


add RegExp.prototype.lastIndex

RegExp


There's no such thing as RegExp.lastIndex

regexp.lastIndex


There's no such thing as RegExp.lastIndex

Equality comparisons and sameness


Article text incorporates content Copyright 2013 Colby Russell. See bug 1187761.

Sameness in JavaScript