Sebastianz (Sebastian Zartner)

Thành viên từ
Sebastianz

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Experimental features in Firefox


Added bug reference for <dialog> element

Experimental features in Firefox


Updated info about 'contain' CSS property

Experimental features in Firefox


Removed Scroll Snapping as it already got shipped

Experimental features in Firefox


Added 'text-decoration-thickness' CSS property

Experimental features in Firefox


Updated 'column-span' CSS property info