SaschaNaz

Thành viên từ
SaschaNaz

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

NS_StringCopy


Removed by Bug 1332639

NS_UTF16ToCString


fix broken links

Extending a Protocol


remove preceding whitespace

IPDL Tutorial


The zero-arg form of constructor, or "helper ctors" is unavailable on refcounted protocols

IPDL Tutorial


Add missing semicolon