Prinz_Rana (Safeer Rana)

Thành viên từ
Prinz_Rana

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Firefox 4 for developers


Replaced {{xref_csslength}} macro by {{cssxref("<length>")}} (bug 1242935).

max-width


Replaced {{xref_csslength}} macro by {{cssxref("<length>")}} (bug 1242935).

border-radius


Replaced {{xref_csslength}} macro by {{cssxref("<length>")}} (bug 1242935).

min-height


Replaced {{xref_csslength}} macro by {{cssxref("<length>")}} (bug 1242935).

border-radius


Replaced {{xref_csslength}} macro by {{cssxref("<length>")}} (bug 1242935).