Pokechu22

Thành viên từ
Pokechu22

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Worker.prototype.postMessage()


Correct typo (parameter is named transfer and not transferList)

eval()


"set it is value"

<rtc>: The Ruby Text Container element


Fix spec link

<rtc>: The Ruby Text Container element


See also: <rb> <rt>

<rt>: The Ruby Text element


See also: <rb> <rtc>