Phrogz (Gavin Kistner)

Thành viên từ
Phrogz

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Math.trunc()


Shorten polyfill code to fit in standard layout without horizontal scroll.

Math.trunc()


Fix Polyfill to properly return -0.

HTMLElement.offsetParent


HTMLElement.offsetParent


<iframe>: The Inline Frame element


Properly pluralize window.frames; 1 words added, 1 words removed