NeetishRaj (neetish)

Sở thích

Thành viên từ
NeetishRaj

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Rest parameters


Just a minor helpful additions for more clarity, regarding the naming of arguments

background-clip


Array.prototype.join()


Array.prototype.lastIndexOf()