MuLodMan

Thành viên từ
MuLodMan

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Object.getOwnPropertyNames()


The "for in " return both the object's keys and the keys which in it's prototype chains

encodeURI()


'#'doesn't contained?

left