Marsf (Masahiko Imanaka)

Thành viên từ
Marsf

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Thunderbird 24 for developers


copy from en-US.

Thunderbird 開発者向けリリースノート


Thunderbird 開発者向けリリースノート


Thunderbird 開発者向けリリースノート


update.

Window.onappinstalled


fix a link to "appinstalled event" page.