MadaraUchiha

Thành viên từ
MadaraUchiha

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Arithmetic operators


Document


Object initializer


Remove confusing brackets around "parameters" made it look like a destructuring parameter.

Node.nextSibling


Node.nextSibling