Korikulum

Thành viên từ
Korikulum

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

ECMAScript 2015 support in Mozilla


Added new.target

ECMAScript 2015 support in Mozilla


Added Object.prototype.__proto__

undefined


Restructured sentience & added link to primitive type Undefined.

undefined


Added link for primitive type Undefined.

setter


Added see also section