Kennyluck (Kang-Hao (Kenny) Lu)

Thành viên từ
Kennyluck

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

JS 引擎比较


代码美观的地方再吐槽(还没吐完)。

JS 引擎比较


吐槽一下 SpiderMonkey 的代码美观。

JS 引擎比较


加一点调优的时候可以统计的东西。

JS 引擎比较


档名和类名有些不是用 ':' 分开而是用 '::'。已修复。

JS 引擎比较


"ObjectImpl" vs. "JSObject" 与 "Shape、TypeObject、Class" vs. "Map"。