JonathanPool (Jonathan Pool)

Thành viên từ
JonathanPool

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Node.nodeType


EventTarget.addEventListener()


Grammatical correction

<header>


Removed redundancy.

<input>: The Input (Form Input) element


Corrected link.

WeakSet


Removed ambiguity