ExE-Boss

Thành viên từ
ExE-Boss

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Iterator


AsyncIterator


The `next()`, `return()` and `throw()` methods are defined on implementation prototypes

Iterator


Iterator


The `next()`, `return()` and `throw()` methods are defined on implementation prototypes

Generator


Generators inherit from `Iterator.prototype`