Ephapox

Thành viên từ
Ephapox

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Inheritance and the prototype chain


Introduction to Object-Oriented JavaScript