CutenessOverload

Thành viên từ
CutenessOverload

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

transform-style


http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2012/05/31/windows-release-preview-the-sixth-ie10-platform-preview.aspx (Gotta copypasta...); 6 words removed

perspective-origin


http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2012/05/31/windows-release-preview-the-sixth-ie10-platform-preview.aspx (Man, so many minor things to cut.); 6 words removed

backface-visibility


http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2012/05/31/windows-release-preview-the-sixth-ie10-platform-preview.aspx (Man, so many minor things to cut.); 6 words removed

@keyframes


http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2012/05/31/windows-release-preview-the-sixth-ie10-platform-preview.aspx (Gotta copypasta...); 6 words removed

transform-origin


http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2012/05/31/windows-release-preview-the-sixth-ie10-platform-preview.aspx (Gotta copypasta...); 1 words added