Akiq2016

Thành viên từ
Akiq2016

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

浏览器的同源策略


Same-origin policy


浏览器的同源策略


修改核对完上半篇翻译内容

CDN


优化翻译

HTTP概述


文法措辞修改 纠正部分翻译错误