Ahmed Masud

Thành viên từ
Ahmed Masud

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

eval()


/* Return value */

eval()


/* Example: Using <code>eval</code> to evaluate a string of JavaScript statements */