mozilla

Revision 49649 of MDN

 • Revision slug: vi
 • Revision title: MDN
 • Revision id: 49649
 • Created:
 • Creator: kimkha
 • Is current revision? Không
 • Comment 694 words added, 9 words removed; page display name changed to 'MDN'

Revision Content

MDN_1a_150x172.png Chào mừng bạn đến Mạng Phát Triển Mozilla (Mozilla Developer Network - MDN)

Bạn thấy thông báo này có một chút khác biệt. Đừng lo, mọi thứ mà bạn thích về MDC vẫn còn ở đây. Chúng tôi chỉ muốn giới thiệu một cái tên mới thể hiện tốt hơn về cộng đồng phát triển hiện tại và tất cả các sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời mà mọi người đang thực hiện. 
 
Giờ đây chúng ta có một mạng cộng đồng phát triển đa dạng bao phủ lĩnh vực Web, Di Động, Tiện Ích, Ứng Dụng và Phòng Thí Nghiệm. Mạng Phát Trển Mozilla là một cách để hợp nhất họ dưới một sự đồng nhất chung và cung cập một nền tải cho các ứng dụng và chiến dịch tương lai nhằm vào nhu cầu của mọi nhà phát triển. Chúng tôi có một số dự định lớn cho MDN và sẽ được giới thiệu trong các thay đổi thú vị trong vài tháng tới, vì vậy hãy đợi nhé.

HTML5 là gì? Hãy tìm hiểu xem chuẩn web mới nhất giúp gì cho bạn và những gì Mozilla đang làm để giúp các nhà phát triển xây dựng tương lai của web từ hôm nay.
{{ mainpagetabbox() }}

{{ languages( { "ca": "ca", "zh-cn": "cn", "cs": "cs", "de": "de", "en":"en","es": "es", "fa": "fa", "fi": "fi", "fr": "fr", "hu": "hu", "it": "it", "ja": "ja", "ko": "ko", "nl": "nl", "pl": "pl", "pt": "pt", "tr": "tr" , "ru": "ru", "zh-tw": "zh_tw"} ) }}

Revision Source

<h2><img align="left" alt="MDN_1a_150x172.png" class="internal lwrap" src="/@api/deki/files/4317/=MDN_1a_150x172.png?size=thumb" style="width: 139px; height:
160px;"> <strong><span style="font-size: large;"><span>Chào mừng bạn đến Mạng Phát Triển Mozilla (</span></span></strong><strong><strong><span style="font-size:
large;"><span>Mozilla Developer Network</span></span></strong></strong> - <strong><span style="font-size: large;"><span>MDN)</span></span></strong></h2>
<p><span style="font-size: small;">Bạn thấy thông báo này có một chút khác biệt. Đừng lo, mọi thứ mà bạn thích về MDC vẫn còn ở đây. Chúng tôi chỉ muốn giới thiệu một cái tên mới thể hiện tốt hơn về cộng đồng phát triển hiện tại và tất cả các sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời mà mọi người đang thực hiện.  <br>
 <br>
Giờ đây chúng ta có một mạng cộng đồng phát triển đa dạng bao phủ lĩnh vực Web, Di Động, Tiện Ích, Ứng Dụng và Phòng Thí Nghiệm. Mạng Phát Trển Mozilla là một cách để hợp nhất họ dưới một sự đồng nhất chung và cung cập một nền tải cho các ứng dụng và chiến dịch tương lai nhằm vào nhu cầu của mọi nhà phát triển. Chúng tôi có một số dự định lớn cho MDN và sẽ được giới thiệu trong các thay đổi thú vị trong vài tháng tới, vì vậy hãy đợi nhé.<br>
</span></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%;"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="100%"> <div style="margin-right:20px;"> <div style="border: 1px solid rgb(216, 216, 216); background-color:
      rgb(255, 255, 204); text-align: center; margin-left: 3em; margin-right:
      3em; margin-bottom: 1em; padding: 2px; -moz-box-shadow: 2px 2px 3px;"><span style="font-size: large; padding-left: 5px; padding-right: 5px; "><strong><a href="/en/HTML/HTML5" title="en/HTML/HTML5">HTML5</a> là gì? </strong></span><span style="font-size: medium; padding-left: 5px; padding-right: 5px; ">Hãy tìm hiểu xem chuẩn web mới nhất giúp gì cho bạn và những gì Mozilla đang làm để giúp các nhà phát triển xây dựng tương lai của web từ hôm nay.</span></div> {{ mainpagetabbox() }} <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" style="width:100%; table-layout: fixed;
        margin-top: 2.5em;"> <tbody> <tr> <td class="sidebar-box" rowspan="2" valign="top" width="50%"> <h3>Tài liệu</h3> <dl> <dt><a href="/en/Web_Development" title="en/Web Development">Web development</a></dt> <dd>Resources for web developers.</dd> <dt><a href="/en/Accessibility" title="en/Accessibility">Accessibility</a></dt> <dd>How to develop for users with disabilities.</dd> <dt><a href="/en/Web_Standards" title="en/Web
              Standards">Web standards</a></dt> <dd>The how and why of using open web standards in development.</dd> <dt><a href="/en/Security" title="en/Security">Security</a></dt> <dd>Documentation about web security.</dd> <dt><a href="/Project:en/How_to_Help" title="Project:en/How to Help">Help document Mozilla and web standards</a></dt> <dd>Documentation about how to help us produce excellent developer documentation.</dd> <dt><a href="/en/Firefox_3.6_for_developers" title="en/Firefox 3.6 for developers">Firefox 3.6 for developers</a></dt> <dd>Information about features added in Firefox 3.6</dd> <dt><a href="/en/Firefox_4_for_developers" title="en/Firefox 4 for developers">Firefox 4 for developers</a></dt> <dd>Documentation covering features being added for Firefox 4.</dd> </dl> <div style="text-align:right;"><a href="/En/Documentation_hot_links" title="en/Documentation hot links">More documentation</a></div> <dl> <dt> </dt></dl> </td> <td class="sidebar-box" valign="top" width="50%"> <h3>Công cụ phát triển</h3> <dl> <dt><a href="/en/DOM_Inspector" title="en/DOM Inspector">DOM Inspector</a></dt> <dd>Inspect and browse the content of the DOM.</dd> <dt><a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843" title="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843">Firebug</a></dt> <dd>Debugger for web sites.</dd> <dt><a href="/en/Venkman" title="en/Venkman">Venkman</a></dt> <dd>Powerful JavaScript debugger.</dd> </dl> <div style="text-align:right;"><a href="/en/Tools" title="en/Tools">More tools</a></div> </td> </tr> <tr> <td class="sidebar-box" valign="top">{{ ajaxrss{ feed: 'https://developer.mozilla.org/devnews/?feed=atom' , short: true, max: '5', charset: 'UTF-8' } }}</td> </tr> </tbody> </table> </div> </td> <td valign="top" width="260"> <div class="sidebar-box"> <h3>Tham khảo nhanh</h3> <dl> <dt><a href="/en/HTML" title="en/HTML">HTML</a></dt> <dd>Hypertext Markup Language; the core technology of the web.</dd> <dt><a href="/en/CSS_Reference" title="en/CSS Reference">CSS Reference</a></dt> <dd>Cascading Style Sheets.</dd> <dt><a href="/en/JavaScript" title="en/JavaScript">JavaScript</a></dt> <dd>The scripting language that powers modern web applications.</dd> <dt><a href="/en/DOM" title="en/DOM">DOM</a></dt> <dd>The Document Object Model describes the layout and content of web pages.</dd> </dl> <div style="text-align:right;"><a href="/En/Documentation_hot_links" title="En/Documentation hot links">More references</a></div> </div> <div class="sidebar-box"> <h3>Mozilla technology</h3> <dl> <dt><a href="/En/Developing_add-ons" title="en/Developing add-ons">Developing add-ons</a></dt> <dd>Creating extensions, themes, and plug-ins for Firefox and Thunderbird.</dd> <dt><a href="/En/Mobile" title="en/Mobile">Developing for mobile</a></dt> <dd>Developing add-ons and content for Firefox mobile.</dd> <dt><a href="/En/Participating_in_the_Mozilla_project" title="en/Participating in the Mozilla project">Participating in the Mozilla project</a></dt> <dd>Everything from filing bugs to fixing them.</dd> <dt><a href="/En/Using_Mozilla_code_in_other_projects" title="en/Using Mozilla code in other projects">Using Mozilla code in other projects</a></dt> <dd>How to use Mozilla technologies in your own projects.</dd> <dt><a href="/en/Localization" title="en/Localization">Localization</a></dt> <dd>Making Mozilla-based applications and add-ons localizable.</dd> <dt><a href="/en/QA" title="en/QA">Quality Assurance</a></dt> <dd>How to help with Mozilla Quality Assurance.</dd> </dl> </div> <div class="sidebar-box"> <h3>Feedback</h3> <p>If you have suggestions for improving Firefox and other Mozilla projects, <a class=" external" href="http://hendrix.mozilla.org/" title="http://hendrix.mozilla.org/">submit them to Hendrix</a>, the Mozilla feedback system.</p> <p>Were you able to find what you are looking for? Do you have ideas for making this MDN website better?  Post them to <a class="external" href="http://mdn.uservoice.com/forums/51389-mdn-website-feedback" title="http://mdn.uservoice.com/forums/51389-mdn-website-feedback">MDN Website feedback</a>.</p> <p>What docs do you need most? Submit and vote on topic ideas in the <a class=" external" href="http://mdn.uservoice.com/forums/63431-dev-doc-priorities" title="http://mdn.uservoice.com/forums/63431-dev-doc-priorities">Dev Doc Priorities</a> forum.</p> </div> </td> </tr> </tbody>
</table>
<p>{{ languages( { "ca": "ca", "zh-cn": "cn", "cs": "cs", "de": "de", "en":"en","es": "es", "fa": "fa", "fi": "fi", "fr": "fr", "hu": "hu", "it": "it", "ja": "ja", "ko": "ko", "nl": "nl", "pl": "pl", "pt": "pt", "tr": "tr" , "ru": "ru", "zh-tw": "zh_tw"} ) }}</p>
Revert to this revision