Promise.prototype

Thuộc tính Promise.prototype biểu diễn nguyên mẫu (prototype) cho hàm khởi tạo của Promise.

Property attributes of Promise.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Mô tả

Mỗi đối tượng Promise được kế thừa từ Promise.prototype. Ta có thể sử dụng nguyên mẫu của hàm khởi tạo để thêm vào các thuộc tính hoặc phương thức mới cho đối tượng Promise.

Thuộc tính

Promise.prototype.constructor
Trả ra hàm khởi tạo một nguyên mẫu đối tượng. Mặc định là hàm Promise.

Phương thức

Promise.prototype.catch(onRejected)
Thêm một hàm phản hồi lỗi cho promise và trả ra một promise mới chứa kết quả được truyền vào hàm phản hồi đó sau khi thao tác xử lý của promise kết thúc.
Promise.prototype.then(onFulfilled, onRejected) (en-US)
Thêm một hàm phản hồi (có thể là thành công hoặc thất bại) và trả ra một promise mới chứa kết quả là kết quả thực thi của promise sau khi tác vụ kết thúc. Trong đó onFulfilled sẽ có đầu vòa là kết quả xử lý thành công, còn onRejected có đầu vòa là kết quả xử lý thất bại.

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Promise.prototype' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Promise.prototype' in that specification.
Living Standard  

Trình duyệt tương thích

No compatibility data found for .
Check for problems with this page or contribute missing data to mdn/browser-compat-data.

See also