Array.length

Thuộc tính length của một mảng trả về số phần tử trong mảng đó. Đó là một số nguyên 32 bit không dấu và luôn lớn hơn chỉ mục lớn nhất của mảng (chỉ mục lớn nhất chính là dộ dài của mảng trừ đi 1).

Mô tả

Giá trị hợp lệ mà length có thể biểu diễn là một số nguyên dương có miền giá trị nằm trong khoảng  2 đến 232.

var namelistA = new Array(4294967296); //2 to the 32nd power = 4294967296
var namelistC = new Array(-100) //negative sign

console.log(namelistA.length); //RangeError: Invalid array length
console.log(namelistC.length); //RangeError: Invalid array lengthvar namelistB = [];
namelistB.length = Math.pow(2,32)-1; //set array length less than 2 to the 32nd power
console.log(namelistB.length);

//4294967295

length  có thể được dùng để thay đổi số lượng phần tử có trong mảng bằng cách gán lại giá trị của length .  Trong ví dụ dưới đây, khi mảng chỉ có 2 phần tử nhưng ta thay đổi length thành 3 thì mảng sẽ tự động có thêm một phần tử mới. Tuy nhiên việc cố tình thay đổi này sẽ hình thành phần tử mới mang giá trị undefined.

var arr = [1, 2, 3];
printEntries(arr);

arr.length = 5; // set array length to 5 while currently 3.
printEntries(arr);

function printEntries(arr) {
 var length = arr.length;
 for (var i = 0; i < length; i++) {
  console.log(arr[i]);
 }
 console.log('=== printed ===');
}

// 1
// 2
// 3
// === printed ===
// 1
// 2
// 3
// undefined
// undefined
// === printed ===

Thực sự thì bản chất của length property không thể hiện số phần tử 'defined' có trong mảng. Tham khảo thêm từ Relationship between length and numerical properties.

Property attributes of Array.length
Writable yes
Enumerable no
Configurable no

 • Writable: Nếu thuộc tính này mang giá trị false, giá trị của thuộc tính sẽ không thể bị thay đổi.
 • Configurable: Nếu thuộc tính này mang giá trị false, tất cả các tác vụ cố tình thay đổi hoặc xoá như Writable, Configurable,hoặc Enumerable sẽ thất bại.
 • Enumerable: Nếu thuộc tính này mang giá trị true, thuộc tính có thể được duyệt thông qua các vòng lập for or for..in.

Ví dụ

Duyệt mảng

Trong ví dụ sau, việc duyệt một mảng với các phần tử kiểu numbers  có thể được thực hiện thông qua length. Tại mỗi bước, giá trị của mảng được gán lại gấp đôi.

var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
var length = numbers.length;
for (var i = 0; i < length; i++) {
 numbers[i] *= 2;
}
// numbers is now [2, 4, 6, 8, 10]

Cẳt mảng

Trong phần mô tả ở trên, nếu length có thể dùng để tăng thêm số phần tử trong mảng thì ta có thể dùng length để cắt bớt số phần tử trong mảng. Ví dụ dưới đây minh hoạ cho việc cắt bớt 2 phần tử cuối có trong mảng 5 phần tử.

var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

if (numbers.length > 3) {
 numbers.length = 3;
}

console.log(numbers); // [1, 2, 3]
console.log(numbers.length); // 3

 Đặc tả

Đặc tả  Tình trạng Ghi chú
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa lần đâu
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.length' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.length' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.length' in that specification.
Living Standard

Tính tương thích

BCD tables only load in the browser

Liên quan